CHEMICA INC.
UV Absorbers

 • Bis[2-hydroxy-4-(2-propenyloxy)phenyl]methanone [102019-02-3]
  "Uvinul 3050 4,4’-Diallyl Ether"
 • 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-[(2-hydroxyethoxy)methyl]phenol
 • 2-(5-Chloro-2H-benzotriazol-2-yl)-6-(1,1-dimethyl-ethyl)-4-
  ethenylphenol [124883-10-9] "UVAM"
 • 3-(5-Chloro-2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethyl-ethyl)-4-
  hydroxybenzenepropanoic Acid [83573-67-5]
 • 3-(5-Chloro-2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethyl-ethyl)-4-
  hydroxybenzenepropanol [96549-94-9]
 • [2-Hydroxy-4-(2-propenyloxy)phenyl]phenylmethanone ("Uvinul
  3060") [2549-87-3]
 • 2-(5-Chloro-2H-benzotriazol-2-yl)-6-(1,1-dimethyl-ethyl)-4-(2-
  propenyloxypropyl)phenol [168767-43-9]
 • 4-(3-Vinylphenylazo)diphenylamine [1425710-74-2] "3VPADPA,
  VPAD, Yellow Dye"