CHEMICA INC.
Pharmaceutical Intermediates
 • [5-Chloro-2-[3-(chloromethyl)-5-methyl4H-1,2,4-triazol-4-yl]phenyl]
  phenylmethanone [37945-07-6] (for Alprazolam)
 • trans-7-Phenyl-1-azabicyclo[4.2.0]octan-8-one [6022-31-7] (for
  Methylphenidate)
 • α-Phenyl-2-pyridineacetamide [82993-78-0] (for Methylphenidate
  and Disopyramide)
 • α-Phenyl-2-pyridineacetic Acid Methyl Ester [26483-64-79] (for
  Methylphenidate)
 • α-Phenyl-2-pyridineacetonitrile [5005-36-7] (for Methylphenidate
  and Disopyramide)